Slovo pro tebe


Aktuální slovo na tento týden.

14. 10. 2019

Bože, zbav mě zištnosti a lži.

Nakloň mé srdce ke tvým svědectvím, nikoliv k zištnosti. Odvracej mé oči, abych nehleděl na klam, na své cestě mě obživ. Žalm119,36-37

Když Bůh nakloní tvé srdce k čemukoliv, tak tvé srdce zůstane nakloněné. Tady chce Bůh naklonit tvé srdce k jeho svědectvím, k jeho přikázáním, k jeho slovu. Podle padlé lidské přirozenosti je tvé srdce nakloněné k žištnosti. Padlá lidská přirozenost je zištná, pořád hledá jen zisk pro své ego, nemůže jinak, protože je odtržená od Boha a jeho lásky. Právě proto tě Bůh zachránil a vysvobodil, abys se k Němu obrátil a své srdce naklonil k Němu a odvrátil od zištnosti. Bůh totiž dělá věci nezištně. On je dělá, protože tak je to správně a toto se potřebuješ naučit od Boha i Ty. Dělat věci ne kvůli zisku, ale proto, že jsou správné. Pokud budeš dělat věci zištně, přivodíš si mnoho starostí a problémů, mnoho trápení tě potká. Ale když hledáš Boha, jeho vůli, to, co se mu líbí a děláš to, bez ohledu na to, jak se ti to vyplatí nebo jestli ti to přinese nějakou momentální výhodu, je to velmi dobré. Bůh chce, abys dělal věci proto, že je to tak správné a že to oslaví Boha. 
Důležité jsou tvé oči, na co se díváš, čím se zabýváš. Boží vůle je, abys odklonil svůj pohled od lživých věcí, jednoduše, abys se nezabýval lživými věcmi, informacemi, vůbec jim nevěnoval pozornost. Když se totiž zabýváš lží, naplňuje tvůj život lež a lživý duch, který za lží stojí. Lež je nebezpečná a zlá v jakékoliv formě a podobě, ale pokud žiješ upřímně s Bohem, tak tě  Bůh učí rozpoznávat  lež. Takže jakmile poznáš, že něco je lež, tak se od toho rychle odvrať, aby tě to nepošpinilo. V druhé části verše se píše o tom, aby tě Bůh na tvé cestě obživil. Toto je důležité v souvislosti se lží. Pokud si byl chycen nějakou lží, je potřeba, aby tě Bůh obživil, tedy očistil a znovu tě naplnil pravdou,  která ti přinese život a sílu. Lživí lidé jsou často velmi slabí, protože lež posiluje v člověku satanovu přirozenost a ta způsobuje rychlou zkázu charakteru a života člověka. Naopak pravda člověka neuvěřitelným způsobem posiluje, obživuje a dává mu sílu dělat věci správně. proto se zbav jakékoliv lži a syť se pravdou!

Modli se: Drahý nebeský Otče, děkuji Ti, že nakláníš mé srdce ke tvým svědectvím a odvracíš mé srdce od zištnosti. Nechci dělat věci podle zištnosti, ale podle správnosti. Rovněž nechci své oči obracet ke lžím, ale chci se zabývat pravdou a tou nasytit své srdce. prosím, posilni mě v pravdě a ve vztahu s Tvým slovem, zbav mě jakékoliv lži a zištnosti ve jménu Ježíše Krista. Amen.